Success कशात आहे ?

>> Thursday, March 3, 2011


AÉeÉ oÉUåcÉ ÌSuÉxÉÉÇlÉÏ ÍsÉWûÉuÉÇxÉÇ uÉÉOûsÉÇ. MüÉUhÉ MüÉrÉ iÉU  3 idiots '. ZÉUcÉ ÌMüiÉÏ oÉÉåsÉMüÉ AÉÍhÉ ÌuÉcÉÉU MüUÉrÉsÉÉ sÉÉuÉhÉÉUÉ picture AÉWåû. xÉkrÉÉcrÉÉ eÉaÉÉiÉ competition ZÉÔmÉ AÉWåû AÉÍhÉ irÉÉiÉ iÉUhÉÇ qWûhÉeÉå rÉzÉ AxÉÇ xÉqÉÏMüUhÉ fÉÉsÉrÉ. mÉhÉ qÉÔsÉ qWûhÉeÉå MüÉrÉ race qÉkrÉå EiÉUuÉhrÉÉcÉÉ bÉÉåQûÉ AÉWåû MüÉ? irÉÉcÉÇ xuÉiÉÇ§É AÎxiÉiuÉ MüÉ lÉÉMüÉUiÉÉå AÉmÉhÉ? mÉëirÉåMüÉcrÉÉ ÌuÉcÉÉUÉÇcÉÏ  frame uÉåaÉVûÏ AxÉiÉå. xuÉiÉÈcrÉÉ frame qÉkrÉå SÒxÉîrÉÉsÉÉ oÉxÉÌuÉhrÉÉcÉÏ, mÉÉWûhrÉÉcÉÏ, iÉÉåsÉhrÉÉcÉÏ MüÉrÉ aÉUeÉ AÉWåû? irÉÉiÉsÉÇ xÉaÉVûrÉÉiÉ AÉuÉQûsÉåsÉÇ uÉÉYrÉ qWûhÉeÉå MüÉoÉÏsÉ oÉlÉlÉå Måü ÍsÉL mÉRûÉå, MüÉqÉrÉÉoÉÏ AmÉlÉåAÉmÉ ÌmÉNåû pÉÉaÉiÉÏ WÒûD AÉrÉåaÉÏ ZÉUÇcÉ AÉWåû iÉå! qÉÔVû ÍzɤÉhÉÉcÉÉ E¬åzÉcÉ AÉmÉhÉ WûUuÉiÉ cÉÉsÉsÉÉårÉ lÉÉWûÏ MüÉ? EŠÍzÉͤÉiÉ qWûhÉeÉåcÉ xÉÑxÉÇxM×üiÉ AxÉÇ cÉÑMüÐcÉÇ xÉqÉÏMüUhÉ oÉlÉiÉ cÉÉsÉsÉÇrÉ AxÉÇ lÉÉWûÏ MüÉ uÉÉOûiÉ? rÉÉ cÉÑMüÐcrÉÉ xÉqÉÏMüUhÉÉcÉÇ E¨ÉU MüxÉÇ oÉUÇ oÉUÉåoÉU SåiÉÉ rÉåDsÉ?
AÉmÉhÉ qWûhÉiÉÉå, mÉëirÉåMü qÉÔsÉ uÉåaÉVÇû AxÉiÉÇ. qÉaÉ AxÉÇ qWûhÉiÉÉlÉÉ irÉÉcÉÇ uÉåaÉVåûmÉhÉ AÉmÉhÉ eÉmÉiÉcÉ lÉÉWûÏ. AÉÍhÉ qWûhÉÔlÉcÉ irÉÉÇcrÉÉ qÉlÉÉÌuÉ® CcNûÉ sÉÉSsrÉÉ eÉÉiÉÉiÉ. mÉÔuÉÏïcrÉÉ MüÉVûÏ xÉUMüÉUÏ lÉÉåMüUÏ WåûcÉ LMü zÉɵÉiÉ AÉÍhÉ prestigeous xÉqÉeÉsÉÇ eÉÉrÉcÉÇ. mÉhÉ AÉiÉÉ AxÉÇ AÎeÉoÉÉiÉ lÉÉWûÏ AÉWåû. qÉÑsÉÉiÉ AxÉsÉåsrÉÉ aÉÑhÉÉÇlÉÉ uÉÉuÉ SåhrÉÉiÉ mÉÉsÉMüÉÇlÉÉ MüxÉsÉÉ MüqÉÏmÉhÉÉ uÉÉOûiÉÉå? ÌMÇüuÉÉ irÉÉÇcrÉÉqÉkÉsrÉÉ aÉÑhÉÉÇlÉÉ aÉÑhÉ qWûhÉÔcÉ lÉrÉå MüÉ? mÉÉsÉMüÉÇcÉÉ AÉaÉëWû ÌuÉÍcÉ§É AxÉiÉÉå AxÉÇ qÉsÉÉ uÉÉOûiÉÇ. Race qÉkrÉå ÎeÉÇMüÉrÉsÉÉcÉ mÉÉÌWûeÉå. irÉÉqÉÑVåû xuÉiÉÈcÉÇ qÉlÉ qÉÉUsÉÇ, xuÉiÉÈ WûUsÉÉå iÉËUWûÏ cÉÉsÉåsÉ rÉÉcÉÏ SÉÇQûaÉÏ iÉrÉÉUÏ. AxÉÇ MüÉ WûÉåiÉrÉ? AxÉÉ ÌuÉcÉÉU MåüsÉÉ iÉU qÉÉlÉÍxÉMüiÉåqÉkrÉå fÉÉsÉåsÉÉ oÉSsÉ AxÉÇ E¨ÉU ÍqÉVûiÉÇ. AÉqWûÉsÉÉ ÍqÉVûÉsÉÇ lÉÉWûÏ iÉå AÉqÉcrÉÉ qÉÑsÉÉÇlÉÉ ÍqÉVûÉuÉÇ. AÉmÉsrÉÉsÉÉ eÉå MüqÉÏ mÉQûsÉÇ, eÉå Mü¹Ç mÉQûsÉå iÉå irÉÉÇlÉÉ lÉMüÉå AxÉÇ uÉÉOûhÉÇ xÉÉWûÎeÉMü AÉWåû AÉÍhÉ irÉÉiÉ uÉÉuÉaÉÇ mÉhÉ MüÉWûÏ lÉÉWûÏ. mÉhÉ irÉÉcÉoÉUÉåoÉU irÉÉqÉÉaÉÔlÉ AeÉÔlÉ LMü pÉÉuÉlÉÉ eÉlqÉ bÉåiÉå... qÉÏ eÉå Müà zÉMüsÉÉå lÉÉWûÏ iÉå qÉÉfrÉÉ qÉÑsÉÉÇlÉÏ MüUÉuÉÇ AÉÍhÉ qÉaÉ rÉåiÉÇ AmÉå¤ÉÉÇcÉÇ AÉåfÉÇ. qWûhÉeÉå zÉYrÉ iÉå xÉuÉï MüÉWûÏ AÉmÉsrÉÉ mÉÉsrÉÉsÉÉ SåhrÉÉcÉÏ mÉÉsÉMüÉÇcÉÏ pÉÉuÉlÉÉ ZÉîrÉÉ AjÉÉïlÉÇ ÌlÉ:xuÉÉjÉÏï AxÉiÉå MüÉ? AÉmÉsrÉÉ mÉÉsÉMüÉÇlÉÏWûÏ WåûcÉ MåüsÉÇ. mÉhÉ AmÉå¤ÉÉÇcÉÇ AÉåfÉÇ lÉ sÉÉSiÉÉ, A–ûÉWûÉxÉ lÉ kÉUiÉÉ. rÉÉoÉÉoÉiÉ qÉÏ qÉÉfrÉÉ mÉÉsÉMüÉÇcÉå GhÉ MükÉÏWûÏ ÌuÉxÉà zÉMüiÉ lÉÉWûÏ. uÉUuÉU eÉUÏ aÉÇpÉÏU uÉÉOûiÉ lÉxÉsÉÇ iÉUÏ qÉaÉ rÉÉqÉÑVåûcÉ qÉÉlÉÍxÉMü AÉeÉÉU, MüqÉMÑüuÉiÉmÉhÉÉ oÉVûÉuÉiÉÉå. AÉÍhÉ Child counselling, consultation  rÉÉcÉÏ aÉUeÉ pÉÉxÉiÉå. mÉÔuÉÏïcrÉÉ MüÉVûÏ SÉålÉ mÉå¤ÉÉ eÉÉxiÉ qÉÑsÉÇ AxÉiÉÉlÉÉ bÉUcrÉÉ bÉUÏcÉ AÉmÉÉåAÉmÉ Wåû bÉQûÉrÉcÉÇ. ÌMüiÉÏ xÉWûeÉ zÉYrÉ AÉWåû AxÉÇ qÉÑsÉÉÇlÉÉ bÉQûuÉhÉÇ. irÉÉxÉÉPûÏ mÉÉsÉMüÉÇlÉÏ qÉÑsÉÉÇlÉÉ ÌSsÉåsÉÉ uÉåVû WûÉ ZÉÔmÉ qÉWûiuÉÉcÉÉ AxÉiÉÉå.
mÉëirÉåMü uÉåVûÏ PåûcÉ sÉÉaÉÔlÉ QûÉåVåû EbÉQåûmÉrÉïÇiÉ zÉWûÉhÉÇ uWûÉrÉcÉÇcÉ lÉÉWûÏ MüÉ? AÉÍhÉ qÉÔsÉ ÌMÇüuÉÉ mÉÉsÉMü rÉÉmÉæMüÐcÉ LMüÉsÉÉ PåûcÉ sÉÉaÉiÉå. AÉWåû irÉÉ xÉÉcrÉÉqÉkrÉå xuÉiÉÈsÉÉ   MüUhÉÇ AÉÍhÉ irÉÉxÉÉPûÏcÉÏ iÉÏ iÉaÉqÉaÉ, kÉÉuÉmÉVû!! eÉå AÉuÉQûiÉÇ iÉåcÉ MüÉqÉ xuÉiÉÈcÉÇ fÉÉsÉÇ iÉU iÉå cÉÉÇaÉsÉÇ WûÉåiÉÇ AÉÍhÉ iÉå MüUhÉÉîrÉÉsÉÉWûÏ AÉlÉÇS ÍqÉVûiÉÉå. MüÉqÉ AÉuÉQÕûlÉ bÉåhrÉÉmÉå¤ÉÉ AÉuÉQû WåûcÉ MüÉqÉ AxÉåsÉ iÉU AÍkÉMü cÉÉÇaÉsÉÇ.
AeÉÔlÉ LMü AÉrÉÉqÉ qWûhÉeÉå sÉÉåMüÉÇcÉÉ.. "sÉÉåMü MüÉrÉ qWûhÉiÉÏsÉ?" rÉÉ  tag ZÉÉsÉÏ MüÉrÉ MüÉrÉ MüUiÉÉå AÉÍhÉ MüUuÉÔlÉ bÉåiÉÉå AÉmÉhÉ? AÉD- oÉÉoÉÉ AÉÍhÉ qÉÑsÉÇ rÉÉcrÉÉqÉkrÉå sÉÉåMü rÉåiÉÉiÉcÉ MÑüPåû AÉÍhÉ MüxÉå? mÉhÉ iÉËUWûÏ irÉÉÇcÉÉ ÌuÉcÉÉU AÉmÉhÉ qÉWûiuÉÉcÉÉ qÉÉlÉiÉÉå. MüÉ AÉÍhÉ MüzÉÉxÉÉPûÏ??? MüÉåhÉiÉÇWûÏ MüÉqÉ MüqÉÏ SeÉÉïcÉÇ lÉxÉiÉÇ AxÉÇ qWûhÉiÉÉlÉÉ qÉÉfÉÉ qÉÑsÉaÉÉ/ qÉÑsÉaÉÏ ÌMÇüuÉÉ irÉÉÇcÉÉ qÉÑsÉaÉÉ/ qÉÑsÉaÉÏ .... AÉÍhÉ Wåû AxÉsÉÇ MüÉqÉ MüUhÉÉU? AxÉÇ AÉmÉsrÉÉsÉÉ MüÉ uÉÉOûiÉÇ? qÉÑsÉÉÇcrÉÉ MüsÉÉmÉå¤ÉÉ AmÉå¤ÉÉÇcrÉÉ AÉÍhÉ sÉÉåMüÉÇcrÉÉ MüsÉÉcÉÉ, irÉÉcÉoÉUÉåoÉU xÉkrÉÉcrÉÉ  trends, demands cÉÉ ÌuÉcÉÉU eÉÉxiÉ qÉWûiuÉÉcÉÉ uÉÉOûiÉÉå MüÉ? AÉÍhÉ iÉÉå oÉUÉåoÉU AxÉiÉÉå MüÉ?
eÉå AÉuÉQûiÉÇ iÉå MüUhÉÉUÉ, ÍzÉMühÉÉUÉ, SÒxÉUÇ AÉuÉQûiÉ lÉxÉiÉÉlÉÉ eÉå AÉuÉQûiÉÇ iÉå lÉ MüUhÉÉUÉ, eÉå AÉuÉQûÏcÉÇ AÉWåû mÉhÉ iÉå MüUiÉÉlÉÉ bÉÉoÉUhÉÉUÉ, xuÉiÉÈ mÉÌWûsÉÉ rÉåhrÉÉxÉÉPûÏ CiÉUÉÇcrÉÉ MüÉqÉÉiÉ urÉirÉrÉ AÉhÉhÉÉUÉ AÉÍhÉ MüÉWûÏWûÏ fÉÉsÉÇ iÉUÏWûÏ sÉÉæÌMüMüÉjÉÉïlÉå eÉå standard   AÉWåû iÉåcÉ  AÉÍhÉ iÉxÉÇcÉ MüUhÉÉUÉ AzÉÉ ÌuÉÌuÉkÉ urÉÌ£üUåZÉÉ/ tendancies  ÌmÉYcÉUqÉkrÉå SÉZÉÌuÉsÉåsrÉÉ AÉWåûiÉ. rÉÉmÉæMüÐ mÉÌWûsÉÉ uÉaÉVûiÉÉ xÉuÉï ÌuÉcÉÉU bÉÉiÉMü PûUiÉÉiÉ.
Wåû LuÉRÇû xÉaÉVû AÉWåû. mÉhÉ qWûhÉÔlÉ ÍzÉMüÉrÉcÉÇcÉ lÉÉWûÏ MüÉ? ÍzɤÉhÉÉcÉÇ aÉÉÇpÉÏrÉïcÉ xÉÇmÉuÉÉrÉcÉÇ MüÉ? ÍjÉssÉUmÉhÉÉ uÉÉRûuÉÉrÉcÉÉ MüÉ? iÉU qÉÑVûÏcÉ lÉÉWûÏ. qÉÉlÉÍxÉMüiÉåiÉ oÉSsÉ fÉÉsÉÉ (irÉÉmÉå¤ÉÉ MåüsÉÉ Wåû rÉÉåarÉ PûUåsÉ) MåüsÉÉ MüÐ AÉmÉÉåAÉmÉcÉ M×üiÉÏ bÉQåûsÉ.
ÍzÉMüsÉåsÉÇ, ÍqÉVûuÉsÉåsÉÇ ¥ÉÉlÉ apply MüUÉrÉsÉÉcÉ ÍqÉVûÉsÉÇ lÉÉWûÏ iÉU irÉÉcÉÉ EmÉrÉÉåaÉ, irÉÉcÉÏ ÌMÇüqÉiÉ iÉÏ MüÉrÉ? mÉhÉ apply MüUÉrÉcÉÇ AxÉiÉÇ Wåû xÉÉÇaÉÔlÉ iÉå MüUhrÉÉcÉÏ qÉÑpÉÉ AÉÍhÉ uÉåVû qÉÑsÉÉÇlÉÉ ÍqÉVûÉsÉÉ mÉÉÌWûeÉå. iÉÉåcÉ uÉåVû AÉmÉhÉ irÉÉÇcrÉÉMüQÕûlÉ MüÉRÕûlÉ bÉåiÉÉå.
AÉqÉÏU ZÉÉlÉcÉÏ zÉÉVûÉ rÉÉcÉÇ E¨ÉqÉ ESÉWûUhÉ AÉWåû. AÉÍhÉ zÉåuÉOûÏ success MüzÉÉiÉ AÉWåû/ rÉzÉ qWûhÉeÉå MüÉrÉ Wåû MüÉåhÉ PûUÌuÉhÉÉU? irÉÉxÉÉPûÏ criteria MüÉrÉ? iÉÏ zÉÉVûÉ mÉÉWÕûlÉ uÉÉOûsÉÇ... Wåû ZÉUÇ ÍzɤÉhÉ AÉÍhÉ irÉÉcÉÇ application AzÉÉ zÉÉVåûoÉUÉåoÉU MüÉqÉ MüUÉrÉsÉÉ ÍqÉVûÉsÉÇ iÉU? MüUÉrÉsÉÉ AuÉQåûsÉ. ÍzɤÉhÉ SåhrÉÉiÉsÉå lÉuÉlÉuÉÏlÉ mÉërÉÉåaÉ mÉWûÉuÉåiÉ AzÉÏ CcNûÉ ÌlÉqÉÉïhÉ fÉÉsÉÏ.

Stumble Upon Toolbar

2 प्रतिक्रीया:

मुकेश कुमार तिवारी March 14, 2011 at 12:03 AM  

प्रिय ओंकार जी,

मेरा सारथी तक पहुँचना तो एक संयोगमात्र था, मैंने अपने ब्लॉग पर एक मराठी कविता संग्रह "बदल मीच घडविअणार" के विमोचन पर आधारित एक पोस्ट लिखी थी। जिसका की विमोचन पुणे(चिंचवड़) के प्रो.रामकृष्ण मोर प्रेक्षागृह में दिनाँ 22-12-2010 को हुआ था। कवि श्री नरहरि प्रभाकरराव वाघ मेरे अनन्य मित्र हैं।

मैं इस टिप्पणी के माध्यम से आपसे अनुरोध करता हूँ कि कृपया आपके विचारों से अवगत करायें और यह जानकारी यदि संभव हो तो सारथी के अन्य सदस्यों को भी दीजियेगा।

मी पण मराठी शिकतो है, ह्या कविता संग्रहला, मला ऐकुन माझ्या मित्र श्री सदानन्द पिम्पळीकर मदत देतात आहे। कुठेतरी चूक असेल तर मुआफी द्या।

आपले,
मुकेश कुमार तिवारी

मुकेश कुमार तिवारी March 14, 2011 at 12:04 AM  

प्रिय ओंकार जी,

मेरा सारथी तक पहुँचना तो एक संयोगमात्र था, मैंने अपने ब्लॉग पर एक मराठी कविता संग्रह "बदल मीच घडविअणार" के विमोचन पर आधारित एक पोस्ट लिखी थी। जिसका की विमोचन पुणे(चिंचवड़) के प्रो.रामकृष्ण मोर प्रेक्षागृह में दिनाँ 22-12-2010 को हुआ था। कवि श्री नरहरि प्रभाकरराव वाघ मेरे अनन्य मित्र हैं।

मैं इस टिप्पणी के माध्यम से आपसे अनुरोध करता हूँ कि कृपया आपके विचारों से अवगत करायें और यह जानकारी यदि संभव हो तो सारथी के अन्य सदस्यों को भी दीजियेगा।

मी पण मराठी शिकतो है, ह्या कविता संग्रहला, मला ऐकुन माझ्या मित्र श्री सदानन्द पिम्पळीकर मदत देतात आहे। कुठेतरी चूक असेल तर मुआफी द्या।

ब्लॉग च्या एड्रेस आहे : httP://pustakaayan.blogspot.com


आपले,
मुकेश कुमार तिवारी

Related Posts with Thumbnails

Total Pageviews

eXTReMe Tracker

  © Blogger template Inspiration by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP